Move to main text

Tsukumi Hyugadon Campaign

202 Tsukumi Hyugadon Campaign Participating Stores

Shikisai Genbei Tuna Miso Katsu and Hyugadon Set 1,380 yen
  • Tuna Nanban and Hyugadon set (lunch only) 1,380 yen
Tuna miso katsu and Hyugadon set (lunch only) 1,380 yen
〇Hyugadon 980 yen (mini 780 yen)
〇Tuna Nanban and Hyugadon set (lunch only) 1,380 yen

☎0972-83-5778  8-30 Chuomachi, Tsukumi City
Business hours 11: 00-14: 00 (13:30 L.O.)
     17: 00-22: 30 (22:00 L.O.)
Closed Tuesday
Back to TOP