Move to main text

Umieru Tsukuminchi

Tsukumi City Tourism Association
879-2441
Oita Prefecture, Tsukumi City, Chuo-machi 1-30
TEL.0972-82-9521
FAX: 0972-82-7106
Back to TOP