Move to the text
Tsukumi city Tourism Association
〒879-2441
1-30, Chuomachi, Tsukumi-shi, Oita
TEL. 0972-82-9521
FAX. 0972-82-7106

Tsukumi Hyuga Donburi campaign

Sweets, souvenir

⑩㈲Koutoku Kashiho
⑩㈲Koutoku Kashiho
 It is Prince 315 yen Otomo 215 yen in the middle of Koutoku
☎0972-82-2465 18-1, Chuomachi, Tsukumi-shi
Business hours 8:00-19:00
No regular holiday
Back to TOP