go to text

Tsukumi Hyugadon Campaign

2024 Tsukumi Hyugadon Campaign Participating Stores

HOTOJIMA Kaido Hyugadon 900 yen
Hyugadon 900 yen
〇Tuna cutlet curry 700 yen

☎090-2510-8348  Tsukumi CityHotojima880-15
Business hours (usually) 8:30-13:30
     (Summer) 8:30-15:30
Closed Thursday
Back to TOP